Slovníček pojmov nadriadený-podriadený vo vzdelávaní

Rozhodol som sa napísať tento článok, pretože pri písaní mojej diplomovej práce som v odbornej literatúre našiel neuveriteľné množstvo rôznych vyjadrení pri pomenovaní tých istých vzťahov nadriadených a podriadených vo vzdelávaní toho isté pojmu. Osobne som nakoniec vo veci vzdelávania začal používať len jediný vzťah pojmov a to tútor vs. študent. Neberte prosím tento slovníček ako odborný, všetky pojmy vysvetľujem len z môjho pohľadu a porozumenia.

Edukátor – Mentor – Tútor – Učiteľ – Inštruktor

Edukátor – zlý a nesprávny pojem. Slovo odvodené od slova edukácia, t.j. vzdelávanie a mylne brané ako pojem, ktorý by mal nahrádzať slova ako Mentor, Tútor, Učiteľ.

Mentor – všeobecný pojem, ktorý pomenúva nadriadenú osobu vedúcu jednotlivca počas dlhšieho časového obdobie, t.j. napr. niekoľko rokov. Mentor sa snaží odovzdať všetky svoje skúsenosti a sám sa obohatiť na práci so svojim podriadením.

Tútor – všeobecný pojem, ktorý pomenúva nadriadenú osobu vedúcu jednotlivca kratšie časové obdobie, t.j. napr. od niekoľkých seminárov napr. len počas jedného cvičenia. Tútor sa taktiež ako Mentor snaží odovzdať všetky svoje skúsenosti a sám sa obohatiť na práci so svojim podriadením. Tútor na rozdiel od Mentora môže mať pridelených viacerých podriadených.

Učiteľ – všeobecný pojem sediaci na osobu vyučujúcu v pravidelných intervaloch (napr. 2x týždenne) konzistentnú skupinu ľudí (napr. žiaci v škole) alebo aj len jednú osobu (doučovanie), dané časove obdobie (napr. zimný semester) určitú tému (napr. predmet Biológia). Učiteľ sa na rozdiel od Mentora a Tútora nesnaží intelektuálne a profesionálne obohatiť na práci a so svojimi podriadenými, nenadväzuje hlbšie osobné vzťahy.

Inštruktor – osoba zameriavajúca na inštruktáž, prevedenie teoretických poznatkov do reality. Inštruktor má na starosť jednotlivca alebo malú skupinu. Inštruktáž jedným inštruktorom veľkej skupiny je neefektívna. Inštruktor má totiž za úlohu sledovať kroky a správanie svojho zverenca, následne konzultovať a opraviť chybné kroky.

Konzultant – Oponent

Konzultant – Konzultant je osoba, ktorá nemá za cieľ vzdelávať, len nezávisle konzultovať projekty a práce. Jeho činnosť je zameraná najmä na prácu a konzultácie s Mentormi, Tútormi a Učiteľmi práce žiakov a študentov, nie priamo konzultácie so Žiakmi a Študentmi.

Oponent – úloha oponenta je na rozdiel od Konzultanta pracovať práve na práci a výsledkoch žiakov a študentov. Práca je však vedená vo veľmi striktnej rovine, kedy Oponent a Žiak/Študent by nemali byť vôbec v kontakte (a ak aj áno, tak len cez mediátora ako je mentor alebo tútor), resp. úloha Oponenta prichádza len v čase určitej skúšky či testu. Vtedy Oponent zaujme svoju rolu a snaží sa vyvrátiť Žiakové/Študentové tvrdenia. Žiak/Študent sa naopak svoje tvrdenia snaží obhájiť.

Študent – Žiak – Praktikant

Študent – všeobecný pojem pomenúvajúci osobu, ktorá sa dlhšie časové obdobie snaží štúdiom o dosiahnutie určitého profesionálneho výsledku. Výsledkom môže byť získanie určitého certifikátu ale aj hodnotenia, posudku, pozície či len uznanie ostaných. Študent sa snaží zlepšovať svoje mentálne alebo intelektuálne schopnosti, alebo oboje.

Žiak – člen skupiny, ktorá je vedená Učiteľom. Žiakov pod Učiteľom je veľa a ich štúdium je viac-menej samostatne. Najväčšia interakcia pri štúdiu prebieha práve medzi žiakmi.

Praktikant – Študent alebo Žiak, ktorý praktizuje svoje poznatky v reálnych podmienkach (napr. Študent SOŠ učiaci sa za čašníka).

Učenie – Štúdium – Vzdelávanie

Učenie – krátkodobá aktivita s cieľom a sústredením sa len na jednu aktivitu, jednu činnosť, jednu znalosť. Príklad: “Dnes sa idem učiť to čo sme mali v škole.”

Štúdium – dlhšie trvajúca časová aktivita ohraničená časovými celkami. Príklad: “Študoval som na VŠ v Bratislave”. Súbor učení tvorí štúdium.

Vzdelávanie – dlhodobá aktivita s cieľom a sústredením sa na celok všetkých informáciia a zručnosti v poly a odbore. Príklad: “Som vzdelaní v IT oblasti”. Súbor štúdii tvorí vzdelávanie.

Lekcia – Kapitola – Cvičenie

Lekcia – Lekcie sa dávajú z určitej oblasti jedného poľa. Lekcia môže mať formu prednášky alebo aj uceleného e-learningového dokumentu.

Kapitola – literárny pojem, ktorý môže znamenať určitú časť, zároveň však ucelený celok. Kapitoly ako súčasť Lekcii sa väčšmi špecializujú na vysvetlenie témy.

Cvičenie – praktická ukážka, precvičenie známych znalostí.

This entry was posted in Zo života and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.